Пятница, 23 Октября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

 • $1 = 428.68 KZT
 • €1 = 507.21 KZT
 • 1 RUB = 5.57 KZT
 • Телефон редакции:
 • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
 • Дежурный журналист:
 • +7 (707) 9 505 085
 • Реклама: +7 707 9 601304
 

Оралмандар


 
Прислал: Айдос 26-03-2012, 18:09
Ке?ес ?кіметі ??лап, оны? орнына ??рамында?ы елдер ?з егемендігін алды. Б??-ны? тізіміне 13 мемлекет еніп, Нью-Йоркта туын к?терді. Б?л - д?ние ж?зілік тарихта болы к?рмеген о?и?а. Олар ?здерін к?геннен боса?ан ?озы-??лындай жамырап, ?р?айсысысы ту тіккен мекенін іздеп, к?лікті-к?ліксіз ш?бап келіп жатты. Б?л бір ?лкен нау?ан болатын.

ХХ ?асырды? кереметі бол?ан эволюциялы? жолмен демократиялы? жа?ару-акпарат к?зіне айналды. Интеграция процессі тасып, жат?ан ?зендей болып, ары к?шкен бері келген к?бейді. ?р ?лтты? ?з ша?ыра?ына бойы, ?з т?ріне ая?ы, ?з асына аузы тиіп, м?з-мейрам к?й кешті.

Т?уелсіз ел болып, есімізді жиып, ?з туымызды? желбіреген ал?аш?ы жылдарда-а? жат жердегі а?айын ел жа??а ?арап еле?дей ??ла?тарын т?рді. ?зіні? тарихи Отанын таба баста?ан ?зге ?лттар секілді шет елдегі ?аза?тар да тарихи Отанына оралды. Б?л ??былыс ?лі де жал?асын табуда.

«Репатриация» дегеніміз - шетел территориясында ?мір с?ріп жат?ан отан-дастарымызды? ?зіні? тарихи Отанына оралуы. 1997 ж. ?абылдан?ан «Халы?ты? к?ші-?он туралы» за?ында ал?аш рет шеттен келген отандастарымыз?а оралман аны?тамасы ?олданылды. Б?л за?да айтыл?андай: «Репатриант (оралман) – жалпы саяси ?у?ын-с?ргін актілері за?сыз реквизициялау, к?штеп ?жымдастыру, ізгілікке жат – ?зге де іс-?рекеттер салдарынан тарихи отанынан тыс?ары жерге ?уыл?ан ж?не азаматты?ынан айрыл?ан, ?аза?стан Республикасына т?ра?ты т?ру ма?сатымен ерікті т?рде ?оныс аудар?ан байыр?ы ?лт адамы, сондай-а? оны? ?рпа?тары». Ал 2003 ж. наурызда «Халы?ты? к?ші – ?он туралы» за??а ?згерістер мен толы?тырулар енгізіліп, За?ны? 1-бабына с?йкес оралман дегеніміз ?лты ?аза?, азаматты?ы жо?, ?аза?станда т?ра?ты мекендеуге келген шетелдіктер болып табылады. Репатриация процесіні? ?аза?стан Республикасына ?ажеттілігі: біріншіден, репатриация процесі еліміздегі демографиялы? ахуалды ?алпына келтіруге ж?не этникалы? балансты ?згертіп, к?ші-?он шы?ынын толтырып, ?ткен жылдарда?ы этнодемографиялы? с?йкессіздікті ?алпына келтіреді; екіншіден тарихи шынды?ты орнатып, ?лтты? бірігейлікті са?тауда?ы ма?ызды ?адам болып табылады; ?шіншіден дамы?ан нары?ты? ?атынастар мен ?зге ?лт арасында ?мір с?рген отандастарымызды? бейімделу т?жірибесі ?аза?станды?тарды? экономикалы? менталитетіні? модернизациялануына ?сер ету м?мкіндігіні? болуы. Т?ртіншіден, шетел ?аза?тарыны? ?айма?ы б?зылма?ан ?аза? тілі, ?дет-??рып пен м?дениетті са?тауы, ?лтымызды? рухани байлы?ына ?лкен ?лес ?осуы, сондай-а? репатриация ?лтты? идеяны? ??рамдас б?лігі ретінде ?сынылады.

Бая?ы заманны? нау?анды кезе?дері – аласапыран жылдарда, ?анды шай?астарда жергілікті ?кімдерді? ?ыстауымен елін, жерін тастап кеткендер болып табылады.
Босып, жер ауып кете берген. С?йтіп сонау ?збекстан, Мон?олия, ?ытай, Ресей, Туркия, Арабстан, Ау?анстан, Иран т.б. алыс елдерге дейін барып жеткені белгілі.
Бар?ан жерлерінде ел болып, етек жайып сі?ісіп кеткен. Ал халы?тар ?з егемендігін ал?ан со?, т?п мекеніне ?айта оралып жат?ан ж?ні бар.
Оралмандарды? ?аза?стан ?о?амына тездетіп кірігіп кетулері ?шін Ма??ыстау облыстарында бейімдеу ж?не кіріктіру орталы?тары ашылды. Б?л орталы?тарда ???ы?ты? м?селелер, мемлекеттік тілді, ?ажет бол?ан жа?дайда орыс тілін ?йрету ба?ытында тегін а?ыл-ке?естер беріледі, к?сіби даярлау, ?айта даярлау ж?не біліктілікті арттыру ж?мыстары ж?зеге асырылады. Оны? сыртында, ?рбір облыста оралмандарды? елге келгеннен кейінгі ал?аш?ы уа?ыттарда т?ра т?руларына жа?дай ту?ызатын уа?ытша орналастыру орталы?тары бар. ?олданыста?ы за?намалар?а с?йкес жергілікті ат?ару органдары оралмандарды тегін медициналы? ж?рдемні? кепілді к?лемімен ?амтамасыз етеді, м??таждар?а мектептер мен балаба?шалардан, ?леуметтік ?ор?ау мекемелерінен орындар беріледі, жеке т?р?ын ?й саламын ж?не ?ндіріспен айналысамын деушілерге м?мкіндігіне ?арай жер телімдері б?лінеді. Оларды? ?аза?станда т?ра?ты т?рулары ж?не ?аза?стан азаматты?ын алулары ?шін ?арапайымдатыл?ан процедуралар ?арастырыл?ан.
К?ші-?онны? жиілеуі ?аза?станды? ?о?амны? ал?а басуын, халы?ты? ?л-ау?атыны? жа?саруына байланысты ж?ретіндігі белгілі. Кез келген мемлекетте к?шіп келушілерді? к?шіп кетушілерді? санынан басым бол?анды?ы ол мемлекетті? к?шіп-?он?а жа?ымдылы?ыны? д?лелі, б?л миграциялы? ?рдісі ?леуметтік-экономикалы? дамуы, ?мірді? даму де?гейінде негізделетіні аны?.
Осы орайда оралмандарды орналастыру м?селесін шешу ма?сатында ?аза?станда «Н?рлы к?ш» ба?дарламасы ?абылданып, ол бойынша жекелеген т?р?ын ?йлер ?ана емес, сонымен бірге б?тіндей бір ауылдарды? т?р?ызыл?анын да айта кеткен орынды. ?аза?станды шынымен елім-жерім деп келгендер м?мкіндіктерінше осындай игіліктерді пайдаланып, елімізді? т?рлі ??ірлерінде е?бек етіп, жап-жа?сы ?мір с?ріп жатыр.
Сонымен ?атар кезінде елінен, мекенінен айырыл?ан ?з Отанына ?айта оралып жат?ан бір мезетте осы к?нге дейін ?з елінде ?мір с?ріп ж?ргендер алыс елдерге кетіп барады. М?мкін жылдар ?тіп, ата-мекенін а?сап олар да ?айта оралар......
Демократия ке? ??лаш жайып келе жат?ан мына заманда миграциялы? процесс та?ы да ?ркен жайды. Оралмандар да ?о?амымызды? мы?ты ?айраткерлері азаматтары болып отыр. .

Автор: Айдос

Уважаемые пользователи. Данный материал публикуется в рамках конкурса "Мне не все равно!"
Специальный приз конкурса присуждается по итогам голосования посетителей сайта (голосовать могут только пользователи, которые имеют не менее 50 комментариев на сайте). Поставьте оценку материалу. Внимание, при подсчете все баллы будут суммироваться
 

Оцените материал


5 - 3 (17,65%)

4 - 0 (0%)

3 - 1 (5,88%)

2 - 2 (11,76%)

1 - 11 (64,71%)


Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 • сортируем комментарии:
 • Лучшие комменты по мнению пользователей лучшие |
 • По дате: возрастание | По дате на убывание
Страницы:
 
 
Не поддерживаю Поддерживаю -1
Phoenix (Посетители) 29 марта 2012 13:29
Цитата: zigangir
Автор должен сознавать, что его работа будет представлена широкому кругу читателей

Так ведь айпад то на кону, некогда наверное было отвлекаться на подобное внимание dance
 
Не поддерживаю Поддерживаю -1
zigangir (Гости) 29 марта 2012 07:37
Мое мнение: предназначенные для публикации материалы должны соответствовать доступному переводу. Автор должен сознавать, что его работа будет представлена широкому кругу читателей, а не узкому кругу специалистов (филологов).
 
Не поддерживаю Поддерживаю -1
zigangir (Гости) 29 марта 2012 07:06
Цитата: Phoenix
вкратце набросаю о чем шла речь:

Если грамотный КАЗАХ (мой друг, владеет научно-техническим переводом, не говоря о художественном, свободно объясняющийся с таджиками, узбеками, и турками) не понял мысль автора, обозвав его "больным" (на голову) и неграмотным, то как понимать это:
Цитата: musin
автор пишет на РОДНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ языке это большой "ПЛЮС".


...родной...государственный. Не надо было добавлять "государственный", оставил бы лучше "родной".
 
Не поддерживаю Поддерживаю +1
Phoenix (Посетители) 29 марта 2012 02:25
Цитата: zigangir
попробуй переводчик IZET Tiлмаш, но за качество перевода не ручаюсь

Никакой электронный переводчик не переведет эту статью, потому как написана она не обычными словами, а какими-то перевернутыми. Пдозреваю, что писал сам оралманин, потому как выражения его выдают.
в кратце набросаю о чем шла речь:
отрывки о распаде союза, о новых законах и в последствии о многозначительном законе об оралманах (а точнее о возвращении исторического народа на родину), о том как много хорошего для них сделано и делается, благодаря уникальной политике. О том, что правительство создает все условия для их обеспечения и поддержания и т.п.... В общем ХАБАР.тв

а теперь от себя:
в 2007-2008 гг. в Тупкараганском районе (г. Форт-Шевченко) дабы обеспечить и поддержать оралманов, которые должны были приехать по программе (около 100-а семей), для них построили 40 домов. В один из прекрасных-теплых дней приехал представитель от этой группы оралманов, чтобы убедиться в готовности их приема. Приехал, посмотрел, повернулся и уехал, даже без мысли о повторном посещении городка...
И как Вы думаете что зделали с домами? ага, продали местным молодым семьям, там конечно шуму было,хорошо еще в последствии эти дома многим достались почти даром (оформили как-то - некачественное-построение и с большими дефектами)
Взять другие области РК, так там вообще эта "программа" "запрограммирована"... (а может и здесь такое не исключение)
На окраинах городов строили/строят целые поселки для оралманов - дома, школы, больницы, и др. А потом периодически у госслужащих внаглую урезают из зарплаты стоимость 1 или 2 рабочих дней... bazar

Написал бы еще не мало, да только это уже статейка получится, а может и вовсе романчик... unsmile
 
Не поддерживаю Поддерживаю +4
musin (Гости) 27 марта 2012 21:50
Уже за то что автор пишет на РОДНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ языке это большой "ПЛЮС". А насчет статьи я полностью солидарна с 2775111. Нужно как то фильтровать поток оралманов по каким либо критериям. А не так чтобы всякий мог приехать "Ойбай я такой сякой оралман, приехал на историческою Родину, дайте мне землю, квартиру, работу итд".
 
Не поддерживаю Поддерживаю -1
bardak (Посетители) 27 марта 2012 13:59
zigangir,
хорошо, хоть что-то! спасибо! а то смотрю и из всего текста только школьные слова поняла!
 
Не поддерживаю Поддерживаю -1
zigangir (Гости) 27 марта 2012 13:47
Цитата: bardak
там нет казахского языка среди 60-ти языков.... Как быть?

попробуй переводчик IZET Tiлмаш, но за качество перевода не ручаюсь
 
Не поддерживаю Поддерживаю +1
2775111 (Посетители) 27 марта 2012 13:45
В других странах тоже есть похожая практика для людей которые хотят вернуться на свою историческую родину однако они фильтруют этот поток по разным критериям специалисты или например в сша нужно иметь приглашение от родственников. К нам же едут все кому хочется террористы , вахабиты , религиозные фанатики приезжают и начинают требовать жаловаться их никто силой сюда не привез и не держит силой. У нас родственники из туркмении приехали им ничего государство не выделяло сами на квартиру заработали купили . Если есть желание работать то все получится
 
Не поддерживаю Поддерживаю -1
bardak (Посетители) 27 марта 2012 13:42
хотела прочитать через переводчик Google но там нет казахского языка среди 60-ти языков.... Как быть? question
 
Не поддерживаю Поддерживаю +2
Рavlal (Гости) 26 марта 2012 23:23
Цитата: Zhorik
но че за "пренебрежение к официальному языку межнационального общения"

Zhorik,рашн националистов на этом ресурсе гарантированно нет.Хотите познакомится с такими поближе-можете съездить в не сильно далёкую Астрахань lol А вот говорящих на русском-достаточно много,чтобы можно было вкратце содержание статьи в скобочках в конце оной и добавить.
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Страницы: